Advokatfirmaet Hergot AS

Advokattjenester for næring og private

Priser.

Markedsføringsloven setter krav til selger av tjenester til privatpersoner om å opplyse om pris for sine tjenester så langt det er praktisk mulig. Som næringsdrivende må en også forholde seg til kravene etter prisforskriften.

 Salg av tjenester som bare skjer til næringsdrivende faller utenfor forskriftens anvendelsesområde.


Ordinær timesats:

Ordinær timesats/ salær varierer fra NOK 1600 til NOK 2100 eksklusive mva. Mva utgjør et tillegg på NOK 25 % til de nevnte priser. Størrelsen på salæret vil avhenge av medgått tid og vil kunne variere med oppdragets art og vanskelighetsgrad.  Eventuelle reise og oppholdsutgifter blir belastet etter faktiske kostnader og kommer som ett tillegg til timesats. 

Som medlem av advokatforeningen er en pålagt å utarbeide en skriftlig bekreftelse på alle nye oppdrag hvor det bl.a. skal opplyses om hvor meget oppdraget kan komme til å koste samt faktureringsrutine. For ytterligere informasjon vises det vises til Advokatforeningens hjemmeside (https://www.advokatforeningen.no). 


Andre timesatser:

Reduserte timesatser eller engangsbeløp kan følge av at en har krav på fri rettshjelp. Dette administreres i de fleste saker av fylkesmannen og det må søkes særskilt om dette.

Timepris til den som bistås kan også variere dersom vedkommende har rettshjelpsforsikring. I disse tilfellene vil prisen klienten må betale som oftest utgjøre en egenandel og en prosentandel av salæret. Dog har de fleste forsikringsselskaper en begrensning på NOK 100 000 til privatpersoner. For næringsdrivende kan forsikringsdekningen være høyere.  Det er da viktig at den som trenger bistand får avklart om forholdet dekkes av rettshjeplsforsikringen. 


Diverse opplysninger

 Advokat Jørn Hergot sin tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Yrkestittel er advokat og han er utdannet ved UIT.

Advokat Hergot har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret i AIG Europe.

På nettsiden www.advokatenhjelperdeg.no som er en nettside i regi av Advokatforeningen finner du bl.a. opplysninger om hva du bør gjøre før du går til advokat, hva du kan forvente av advokaten og adgang til å klage på advokaten både i forhold til salær og hvis man mener advokaten har opptrådt i strid med "Regler for god advokatskikk", 

Kontakt meg:

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet: